REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY W DROGOWYCH POWIATOWYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIAT PSZCZYŃSKI

Rozdział I
Bilet – umowa przewozu

 1. Umowa przewozu zostaje zawarta z chwilą zakupu biletu w przedsprzedaży, w kasie lub u kierowcy.
 2. Zakup biletu u kierowcy, pasażer jest obowiązany zgłosić bezpośrednio po wejściu do autobusu, przed rozpoczęciem podróży.
 3. Zakup biletu u kierowcy jest możliwy w przypadku wolnych miejsc.
 4. Pasażer dokonując opłaty za bilet ma prawo żądać wydana biletu, za który dokonał opłaty, a sprzedawca biletu zobowiązany jest wydać bilet, za który pobrał opłatę lub wydać potwierdzenie opłaty w innej formie, równoważnej biletowi.
 5. Pasażerów uprawniony jest do przejazdu w dniu, na trasie i kursem określonym w zakupionym bilecie. Bilet jednorazowy nie upoważnia do przerw w podróży na trasie przewozu.
 6. Rozpoczęcie podróży, bez posiadania biletu oznacza podróż bez biletu, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.
 7. Należność za przejazd pasażera bez biletu ustala się wg taryfy uwzględniającej uprawnienia do ulg, o ile pasażer jest w stanie udokumentować posiadanie uprawnień do ulgowych opłat. Jeżeli miejsca rozpoczęcia podróży przez pasażera nie można ustalić, należność oblicza się za całą drogę przebytą przez autobus od przystanku początkowego tego kursu, w którym stwierdzono przejazd bez biletu i do przystanku najbliższego po miejscu stwierdzenia przejazdu bez biletu. Na przystanku najbliższym po miejscu stwierdzenia przewozu bez biletu, pasażer nieposiadający biletu zobowiązany jest opuścić autobus, o ile nie wykupi biletu na dalszy przejazd za zasadach ogólnych.
 8. Operator w ramach własnej strategii handlowej oprócz ulg ustawowych może przyznać także ulgi o charakterze komercyjnym. Pasażer ma prawo wyboru rodzaju ulgi, tj. może dokonać zakupu biletu ulgowego lub biletu za cenę uwzględniającą ulgę o charakterze komercyjnym.
 9. Uprawnienie ustanowienia własnych ulg przysługuje także Organizatorowi.
 10. Pasażer, który odmawia uiszczenia należności lub opłaty dodatkowej podczas kontroli w autobusie, może kontynuować podróż, o ile wylegitymuje się ważnym dokumentem tożsamości oraz podpisze zobowiązanie do zapłaty należnej kwoty w terminie 7 dni od daty podpisania zobowiązania. W przeciwnym razie osoby upoważnione do kontroli biletów mogą usunąć pasażera z autobusu, na najbliższym przystanku. Nie dotyczy to jednak osoby niepełnoletniej, w przypadku, której osoby upoważnione do kontroli biletów zobowiązane są wezwać funkcjonariuszy policji i przekazać im nieletniego.
 11. Należność nieuiszczona w terminie podlega egzekucji wraz z kosztami postępowania na zasadach ogólnych, określonych w innych przepisach prawa o egzekucji należności bezspornych.
 12. Po rozpoczęciu podróży, pasażer nie może przekazywać biletu innej osobie.
 13. Bilet uszkodzony, zniszczony, przerabiany lub nieczytelny jest nieważny.
 14. Sprzedaż biletów ulgowych odbywa się za okazaniem uprawnienia do ulgi, z której pasażer zamierza skorzystać. Uprawnienia do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych nie dotyczą opłat za przewóz bagażu podręcznego, psa (nie dotyczy psa przewodnika) lub roweru.
 15. W zamian za bilet skradziony lub zagubiony operator nie wystawia duplikatów ani wtórników biletów. Nie dotyczy to biletów imiennych oraz biletów elektronicznych, posiadających możliwość identyfikacji danych personalnych pasażera.
 16. Sprzedaży biletów dokonuje się w kolejności zgłoszeń pasażerów. Inwalidzi o widocznym kalectwie lub poruszający się na wózku inwalidzkim, kobiety ciężarne, osoby z dziećmi do 7 lat, oraz osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (Posłowie, Senatorowie) mogą nabyć bilet poza kolejnością.
 17. Bilet na przejazd jest jednocześnie biletem bagażowym. Nie podlegają opłacie za przewóz przedmioty przestrzenne nieprzekraczające wymiarów 50 x 50 x 40 cm, jak również bagaż podręczny, który jest umieszczony na kolanach podróżnego, przedmioty podłużne nieprzekraczające wymiarów 12 x 12 x 150 cm. przedmioty płaskie nieprzekraczające wymiarów 90 x 75 x 10 cm, instrumenty muzyczne i sztalugi przewożone przez uczniów i studentów szkół muzycznych i plastycznych na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej, ile razy w niniejszym regulaminie jest mowa o bezpłatnym przewozie bagażu, dotyczy to jednej sztuki.
 18. Podróżny może przewozić bagaż podlegający opłacie, nieprzekraczający następujących wymiarów:
  a) dla przedmiotów przestrzennych do 90 x 75 x 40 cm,
  b) dla przedmiotów podłużnych do 12 x 12 x 220 cm,
  c) dla przedmiotów płaskich do 100 x 90 x 10 cm,
  d) dla instrumentów muzycznych do 130 x 70 x 50 cm,
 19. Przewóz bagażu dodatkowego wymaga uiszczenie opłaty za przewóz rzeczy.
 20. W przypadku przewozu rzeczy, innych niż bagaż podręczny i podróżny, (np. rower, narty, itp.) pasażer zobowiązany jest dokonać dodatkowej opłaty za ich przewóz, zgodnie z obowiązującą taryfą za przewóz rzeczy. Uprawnienia do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych nie dotyczą opłat za przewóz bagażu podręcznego, psa (nie dotyczy psa przewodnika) lub roweru. Wózki inwalidzkie, wózki dziecięce, rowery przewożone są o ile pozwalają na to gabaryty za opłatą taką jak za bagaż.
 21. Opłata za przejazd oraz opłata za przewóz rzeczy regulowana jest na podstawie cennika opłat zatwierdzonego przez Organizatora.
 22. Operator zobowiązany jest do podania cennika opłat do publicznej wiadomości na dworcach i w pojazdach wykorzystywanych do realizacji komunikacji.
 23. W przypadku odstąpienia przez podróżnego od przejazdu z powodu awarii autobusu, lub braku wolnych miejsc w przypadku zakupu biletu w przedsprzedaży, pasażerowi przysługuje zwrot pełnej kwoty biletu. Warunkiem zwrotu kwoty biletu jest zwrot oryginalnego biletu.
 24. Ujawnione w tracie kontroli biletów bilety sfałszowane, podrobione lub przerobione, osoby upoważnione do kontroli zatrzymują i przekazują funkcjonariuszom policji wraz ze zgłoszeniem popełnienia wykroczenia. Osoby posługujące się takimi biletami traktuje się jak osoby odbywające podróż bez biletu, że wszystkimi konsekwencjami z tego faktu wynikającymi.

Rozdział II
Obowiązki i uprawnienia Operatora

 1. Operator uprawniony jest do kontroli biletów, a w przypadku stwierdzenia odbywania podróży bez biletu do nałożenia kary porządkowej.
 2. W przypadku stwierdzenia odbywania podróży bez biletu przez osobę niepełnoletnią, odbywającą podróż samodzielnie, Operator zobowiązany jest wezwać policję i przekazać dalsze postępowanie w kompetencje funkcjonariuszy policji. Działanie to nie wyklucza możliwości zastosowania kary porządkowej z tytułu braku biletu.
 3. Operator uprawniony jest do zobowiązania pasażera do umieszczenia elementów bagażu podręcznego lub całego bagażu podręcznego w luku bagażowym, o ile jego przewożenie na pokładzie autobusu mogłoby stanowić zagrożenie dla innych pasażerów lub dla ich bagażu podręcznego, lub mogłoby stanowić zagrożenie uszkodzenia autobusu.
 4. Operator uprawniony jest do sprawdzenia, czy przekazany do przewozu bagaż podróżny oraz rzeczy nie zawierają rzeczy wyłączonych z przewozu środkami komunikacji publicznej z mocy prawa, tj. zwłok lub szczątków ludzkich, materiałów niebezpiecznych, żrących, cuchnących. Operator dokonuje sprawdzenia w obecności podróżnego, a jeżeli jego obecność jest niemożliwa, w obecności, co najmniej dwóch z pozostałych pasażerów, funkcjonariusza Straży Miejskiej lub Policji. W przypadku naruszenia zasad przewozu, pasażer ponosi koszty związane ze sprawdzeniem oraz koszty z tego wynikające. W przypadku braku możliwości ustalenia właściciela, Operator zobowiązany jest powiadomić policję i zastosować się do jej poleceń.
 5. Rzeczy szczególnie cenne, jak gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika, dzieła sztuki, rzeczy posiadające wartość artystyczną lub naukową, itp. pasażer zobowiązany jest przewozić wyłącznie, jako bagaż podręczny i sam sprawować opiekę nad nimi.
 6. Operator uprawniony jest do zatrzymania autobusu wyłącznie na przystankach i obiektach dworcowych wskazanych w rozkładzie jazdy. Operator może pominąć przystanek w sytuacji, gdy nikt z pasażerów nie sygnalizuje chęci opuszczenia autobusu albo na przystanku nie oczekuje żaden pasażer lub w autobusie brak wolnych miejsc, a kierowca wystawił z przodu, na widocznym miejscu stosowną informację o braku wolnych miejsc.
 7. Operator zobowiązany jest wstrzymać odjazd autobusu ruszającego z przystanku, w celu zabrania spóźnionego pasażera sygnalizującego chęć przejazdu tym autobusem, o ile w autobusie są wolne miejsca.
 8. Kierowca i obsługa pokładowa autobusu zobowiązani są do udzielenia pomocy osobie o ograniczonej zdolności ruchowej lub poruszającej się na wózku inwalidzkim w zajęciu miejsca w autobusie i umieszczeniu wózka inwalidzkiego w autobusie lub w luku bagażowym. Dotyczy to także matki z dzieckiem przewożonym w wózku.
 9. Osobę, która w trakcie przejazdu doznała niedyspozycji lub ataku choroby, kierowca ma obowiązek dowieść do najbliższego punktu pomocy medycznej, nawet opuszczając zaplanowana trasę przewozu, lub wezwać pomoc medyczną do autobusu na trasie przewozu. W takim przypadku, kierowca może także na żądanie osoby dokonującej reanimacji przerwać jazdę i zatrzymać autobus, dbając jednak o minimalizację zagrożeń w ruchu drogowym oraz mając na względzie bezpieczeństwo innych pasażerów pozostających w autobusie. Inni pasażerowie zobowiązani są podporządkować się poleceniom kierowcy.
 10. Kierowca upoważniony jest do sprzedaży biletów dopiero po zajęciu miejsc przez posiadaczy biletów zakupionych w kasie i w przedsprzedaży oraz w ilości posiadanych wolnych miejsc.
 11. W przypadku braku miejsc w autobusie, kierowca zobowiązany jest do umieszczenia za przednią szybą w miejscu widocznym dla oczekujących na przystankach informacji o braku miejsc w autobusie.

Rozdział III
Prawa pasażera

 1. W przypadku kursów wykonywanych taborem przystosowanym do przewozu osób o ograniczonej zdolności ruchowej lub poruszające się na wózkach inwalidzkich osoby spełniające ten warunek posiadające odpowiednie uprawnienia nadane przez właściwe instytucje zajmują miejsca w pierwszej kolejności przed innymi pasażerami.
 2. Posiadacze biletów miesięcznych mają pierwszeństwo zajęcia miejsca w autobusie przed posiadaczami biletów jednorazowych.
 3. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą podróżować wyłącznie z opiekunem. Opiekunem może być wyłącznie osoba powyżej 13 roku życia.
 4. Operator nie sprawuje i nie zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi, w tym podróżującymi samodzielnie. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą pełna odpowiedzialność cywilną za działania osób niepełnoletnich.
 5. W przypadku poniesienia przez Operatora w związku z przewozem osoby niepełnoletniej jakichkolwiek dodatkowych kosztów, Operator będzie dochodził zwrotu tych kosztów od rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej.
 6. Pasażer ma prawo oczekiwać, że usługa przewozu świadczona przez Operatora zostanie zrealizowana terminowo, zgodnie z podanym do publicznej wiadomości rozkładem jazdy, w godnych, schludnych i estetycznych warunkach, komforcie odpowiadającym standardom przewozów powiatowych określonym w zasadach organizacji rynku przewozów drogowych w powiecie pszczyńskim, z poszanowaniem godności i praw pasażera.
 7. Pasażer ma prawo oczekiwać pomocy i wsparcia ze strony obsługi komunikacji, szczególnie pomocy przy zajęciu miejsca w pojeździe, umieszczeniu bagażu oraz w zakresie informacji o realizowanej komunikacji i połączeniach skomunikowanych. Prawo to jednak nie może prowadzić do naruszenia przez kierowcę lub obsługę pasażerów zasad bezpiecznej jazdy i zachowania się w ruchu drogowym.
 8. Pasażer upoważniony jest do zajęcia tylu miejsc w autobusie, ile biletów posiada i jest w stanie okazać na żądanie kierowcy lub osoby upoważnionej do kontroli biletów.
 9. Pasażer ma prawo oczekiwać, że zgłoszony do przewozu razem z pasażerem bagaż dodatkowy, będzie zabrany w miarę posiadanego miejsca bagażowego, oraz o ile bagaż ten nie będzie stanowił zagrożenia uszkodzenia bagażu innych podróżnych, zagrożenia uszkodzenia autobusu oraz, że przewóz tego bagażu będzie dopuszczalny innymi przepisami prawa.

Rozdział IV
Obowiązki i odpowiedzialność pasażera

 1. Pasażer zobowiązany jest:
  a) do zakupienia biletu na planowany przejazd przed rozpoczęciem podróży, a najpóźniej bezpośrednio po wejściu do autobusu poprzez zakup biletu u kierowcy;
  b) okazania kierowcy oraz osobom upoważnionym do kontroli biletów dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do ulg w opłacie za bilet, o ile z uprawnień tych przy zakupie biletu korzysta;
  c) do zastosowania się do poleceń porządkowych kierowcy, nie zakłócenia warunków pracy kierowcy i podróży innym pasażerom;
  d) zgłosić kierowcy chęć wydłużenia trasy przewozu najpóźniej na przystanku, do którego posiada wykupiony bilet;
  e) zachować czystość pojazdu oraz zachowywać się kulturalnie, z godnością i szacunkiem do współpasażerów i obsługi autobusu;
  f) poddać się kontroli biletów przez uprawnione osoby, oraz udokumentowania uprawnień do ulgowej opłaty za przejazd o ile takowe posiada i z nich korzysta.
 2. Pasażer otrzymując bilet, zobowiązany jest sprawdzić poprawność biletu w zakresie, co najmniej zgłoszonej trasy przewozu, daty, godziny odjazdu autobusu z przystanku początkowego, uwzględnienia ulgi w opłacie biletowej z wykazaniem tej ulgi w treści biletu. Ewentualne reklamacje w tym zakresie pasażer zobowiązany jest zgłosić sprzedawcy bezpośrednio po zakupie biletu i nie później niż przed zajęciem miejsca w autobusie.
 3. Pasażer zobowiązany jest do zajęcia miejsca we właściwym autobusie i wysiąść na właściwym przystanku.
 4. Pasażer ponosi odpowiedzialność za przejazd bez ważnego biletu oraz za niezgłoszenie wydłużenia trasy przejazdu. Kontynuowanie przewozu na trasie nieobjętej posiadanym biletem traktuje się, jako jazdę bez biletu.
 5. Pasażer odpowiada i ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zawinione przez siebie, przez osobę lub zwierzę pozostające pod jego opieką, bagaż osobisty uszkodzenia, zanieczyszczenia pojazdu, straty lub uszczerbku na zdrowiu osób trzecich i zobowiązany jest do naprawienia szkody w wysokości rzeczywistej szkody. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia od pasażera innych należności na zasadach określonych przepisami prawa.
 6. W środkach komunikacji publicznej obowiązuje zakaz palenia tytoniu przez podróżnych i obsługę oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych substancji psychoaktywnych (np. narkotyków).
 7. W przypadku, gdy autobus jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do ich zapięcia i używania zgodnie z przeznaczeniem.
 8. W przypadku, gdy autobus jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, dziecko do lat 12 nieprzekraczające 150 cm wzrostu jest przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz warunkom technicznym. Rodzic lub opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym, niedozwolone jest przewożenie dzieci na rękach lub na kolanach. W przypadku zmiany przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn.zm.) w zakresie przewozu dzieci w fotelikach, przepis ten stosuje się odpowiednio.
 9. W czasie jazdy, jak i na postoju pasażer zobowiązany jest zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie może otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzucać z autobusu jakichkolwiek przedmiotów, oraz wskakiwać i wyskakiwać z autobusu w ruchu.

 Rozdział V
Przewóz bagażu, rzeczy i zwierząt

 1. Pasażer może przewozić w pojeździe bagaż podręczny (w tym również rower/urządzenie transportu osobistego, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie) lub zwierzę, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe w taki sposób, aby nie utrudniało ono i nie narażało na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniało widoczności kierującemu i nie zagrażało bezpieczeństwu ruchu.
 2. Pasażer może przewozić maksymalnie do trzech sztuk bagażu ręcznego (torby, plecaka, futerału na instrument muzyczny itp.).
 3. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 4. Pasażer może przewozić bagaż (w tym również rower/urządzenie transportu osobistego) lub zwierzę w sposób, który nie narusza realizacji rozkładu jazdy.
 5. Pasażer posiadający założony na plecach plecak turystyczny /podróżny zobowiązany jest do jego zdjęcia na czas przejazdu.
 6. W pojazdach znajdują się wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (symbolizującym dane uprawnienie) miejsca dla:
  a) osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  b) osób z dzieckiem w wózku dziecięcym,
  c) osób z rowerami.
 7. Jeżeli pojazd posiada miejsca, o których mowa w § 77 pkt. 1-3 przewóz rowerów dozwolony jest wyłącznie w tym miejscu, z zastrzeżeniem § 85. Pojazdy takie oznaczone są wewnątrz i na zewnątrz odpowiednim piktogramem.
 8. Wprowadzenie roweru do pojazdu jest możliwe pod warunkiem, że liczba przebywających w nim pasażerów nie będzie ograniczała swobodnego ustawienia roweru we wskazanym do tego miejscu.
 9. Pasażer przewożący rower zobowiązany jest do unieruchomienia go podczas trwania całego przejazdu poprzez zabezpieczenie przed przemieszczeniem, przewróceniem, przechyleniem oraz przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem ciała lub mienia pozostałych pasażerów, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem pojazdu, narażeniem pozostałych pasażerów na niewygody lub ograniczenie im swobody poruszania się po pojeździe poprzez wykorzystanie urządzeń będących na wyposażeniu pojazdu (np. uchwyty, pasy itp.).
 10. Dopuszcza się przewóz w pojazdach w sposób nieprzeszkadzający innym pasażerom, następujących urządzeń transportu osobistego:
  a) złożonych i przewożonych w pokrowcu lub trzymanych w ręku składanych hulajnóg,
  b) małych hulajnóg dziecięcych przewożonych przez opiekuna towarzyszącemu dziecku,
  c) wrotek, rolek itp.,
  d) deskorolek itp.
 11. Pasażer z rowerem/urządzeniem transportu osobistego zobowiązany jest wejść do pojazdu jako ostatni.
 12. Przewóz roweru w pojeździe bez wyznaczonych miejsc lub w innym miejscu niż określone w § 77 pkt 3, możliwy jest tylko i wyłącznie za zgodą kierującego pojazdem.

Rozdział VI
Zasady pobierania opłat oraz kontrola biletów

 1. Podczas przejazdu pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów i przedstawić go do kontroli na każde żądanie kontrolera biletów, Operatora, obsługi pojazdu.
 2. Pasażer jest obowiązany bez dodatkowego wezwania okazać kontrolerowi biletów, operatorowi, obsłudze pojazdu dokumenty uprawniające do przejazdu ulgowego.
 3. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera biletów, operatora, obsługę pojazdu:
  a) brak odpowiedniego lub ważnego biletu lub;
  b) brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu lub;
  c) naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt,
  kontroler biletów, operator, obsługa pojazdu wzywa do uiszczenia opłat przewidzianych w taryfie przewozowej.
 1. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty pasażer powinien okazać kontrolerowi, Operatorowi, obsłudze pojazdu dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Na jego podstawie kontroler, Operator, obsługa pojazdu wystawia wezwanie do zapłaty stanowiące dowód przejazdu pasażera.
 2. W razie odmowy uiszczenia opłat i niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler, Operator, obsługa pojazdu ma prawo zwrócić się o pomoc do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.
 3. Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu pasażera bez ważnego biletu i uprawnia pasażera do kontynuowania jazdy tym samym pojazdem.
 4. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, albo używany przez osobę, do której on nie należy lub nieuprawnioną, kontroler biletów, operator, obsługa pojazdu ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem.
 5. W razie spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, sprawca obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej przewidzianej w taryfie.
 6. Uiszczenie opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia sprawcy zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu od odpowiedzialności za pokrycie rzeczywistej szkody w wysokości przewyższającej nałożoną opłatę.

Rozdział VII
Reklamacje

 1. W przypadku składania reklamacji, pasażer zobowiązany jest dokładnie opisać zdarzenie, w stopniu umożliwiającym identyfikację daty, godziny kursu, którego reklamacja dotyczy, oraz w miarę możliwości uzyskać potwierdzenie innych pasażerów, kierowcy, obsługi pokładowej autobusu lub funkcjonariusza Straży Miejskiej lub Policji, a w przypadku ich odmowy potwierdzenia zdarzenia, zawrzeć stosowną informację w treści reklamacji.
 2. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy opłaty za bilet, do reklamacji pasażer zobowiązany jest załączyć oryginalny bilet.
 3. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy uszkodzenia bagażu, pasażer zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Operatora bagaż celem dokonania oględzin.
 4. Operator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty wpływu do jego siedziby. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, Operator powiadomi reklamującego oraz Organizatora o przeszkodach umożliwiających terminowe rozpatrzenie reklamacji raz sam wyznaczy termin jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje można kierować pod adresem operatora lub Organizatora.
 6. Operator w każdym autobusie dokonującym przewozów użyteczności publicznej organizowanym przez Powiat Pszczyński zamieści w widocznym miejscu adres własny oraz adres organizatora, właściwy do wnoszenia reklamacji. Pod pojęciem adresu przyjmuje się dane adresowe oraz kontakt telefoniczny.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio właściwe przepisy ustaw i aktów wykonawczych do ustaw, w szczególności: ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2015r. poz. 915), ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2013r. poz. 1414 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012r. poz. 1138 z późn. zm.).

Regulamin przewozu obowiązuje od 31 lipca 2021 roku.

OPERATOR:
KŁOSOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
UL. Gajowa 62
44-240 Żory
tel.: 32-455-66-49
email: biuro@klosok.eu
www.klosok.eu

ORGANIZATOR:
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna
tel: 32 449 23 00
tel/fax: 32 449 23 45
e-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl
www.powiat.pszczyna.pl
ePUAP: /SPPszczyna/skrytka

 Regulamin-Pszczyna-od-31-07-2021.pdf